Gobi United A — St Jozef

Gobi United A — PSK

Gobi United A — Volba

Gobi United A — VC Kangoeroes

Gobi United A — Visboys